Stadgar

Stadgar för Västra Näs Byalag och Hamnförening

 • 1 Föreningens ändamål och syfte.
 • 2 Medlemmar i föreningen.
 • 3 Medlemskap.
 • 4 Medlems uteslutning och återinträde.
 • 5 Beslutande instans.
 • 6 Verksamhetsår.
 • 7 Avgifter.
 • 8 Årsmöte.
 • 9 Övriga ordinarie möten.
 • 10 Extra möte.
 • 11 Motioner.
 • 12 Rösträtt.
 • 13 Beslut och val.
 • 14 Styrelse.
 • 15 Styrelsens åligganden.
 • 16 Revisorer.
 • 17 Valberedning.
 • 18 Övriga bestämmelser.
 • 19 Stadgeändring.
 • 20 Föreningens upplösning.

 

1 Föreningens ändamål och syfte.

Västra Näs Byalag och Hamnförening är en allmännyttig ideell förening med hemort i Västra Näs, Sölvesborgs kommun. Föreningens syfte är att på uppdrag av sina medlemmar:

Förvalta och utveckla hamnen med tillhörande strandområde inklusive samlingslokal (Filéhuset) samt tillhandahålla båtplatser.

Verka för trivsel och gemenskap i Västra Näs.

Värna om byns karaktär och vara uppmärksam på frågor som handlar om byns utveckling.

2 Medlemmar i föreningen.

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens ändamål och syfte och förbinder sig att följa föreningens stadgar.

3 Medlemskap.

3.1 Ny medlem ansluter till föreningen genom att betala medlemsavgift.

3.2 Medlemskap berättigar i sig inte till båtplats i hamnen, men är en förutsättning för båtplats. Separata båtplatsavtal upprättas.

3.3 Över föreningens medlemmar ska föras en förteckning med angivande av medlemskap, båtinnehav och för föreningen behövliga uppgifter. Vi följer lagen om GDPR.

3.4  Medlem, som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, anses ha begärt utträde ur föreningen.

4 Medlems uteslutning och återinträde.

4.1 Medlem som motverkar föreningens ändamål eller syften kan, om en varning inte leder till efterrättelse, uteslutas genom styrelsebeslut. Dock bör styrelsen först inhämta medlemsmötets åsikter. Orsakar medlem indirekt eller direkt föreningen skada kan frågan om uteslutning avgöras utan föregående varning.

4.2 Direkta eller indirekta hot mot styrelsemedlem är inte förenat med föreningens stadgar där man ska verka för trivsel och gemenskap i Västra Näs, och leder till uteslutningsärende som beslutas av styrelsen.

4.3  Till medlemsmöte, som behandlar medlems uteslutning, ska av kallelsen framgå att ett uteslutningsärende finns på dagordningen.

4.4  Till medlem, som föreslagits till uteslutning ska förutom i angiven kallelse även lämnas skriftlig motivering.

4.5 Medlem som uteslutits har möjlighet att ansöka hos styrelsen om förnyat medlemskap. Den sökande anför då argument för varför ett nytt medlemskap är önskvärt. Styrelsen är beslutande men bör, som rådgivande funktion, höra medlemsmötets åsikt. Därefter fattar styrelsen sitt beslut.

4.6 Föreningens styrelse har möjlighet att neka förnyat medlemskap. Överklagan kan ske till årsmötet där medlemmarna beslutar i frågan.

5 Beslutande instans.

5.1  Föreningens högsta instans är föreningsmöten som årsmöte, vårmöte och höstmöte eller extra möte.

5.2  Styrelsen är i frågor, som inte uttryckligen förbehållits föreningsmöten, föreningens högsta instans mellan föreningsmötena.

6 Verksamhetsår.

Föreningens verksamhetsår omfattar perioden 1 januari – 31 december.

7 Avgifter.

7.1  Avgifter till föreningen fastställs av årsmötet och ska vara betalda senast angiven förfallodag.

7.2  Extra uttaxering kan företas efter beslut på föreningsmöte.

7.3  Båt får inte läggas på föreningens hamnplatser innan gällande avgift är betald.

8 Årsmöte.

8.1  Årsmöte hålls före utgången av mars månad.

8.2  Kallelse till årsmötet ska av styrelsen delges medlemmarna senast två veckor före mötet.

8.3 Medlem som ej betalt medlemsavgift senast fyra veckor före årsmötet har ej rösträtt på årsmötet.

8.4  Vid årsmötet ska följande frågor behandlas och protokollföras.

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 3. Fastställande av röstlängd och fullmakter för mötet.
 4. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för nya verksamhetsåret.
 10. Val av styrelse:
 • Fem ledamöter för en tid av två år: Vartannat år ordförande och två ledamöter, samt åren däremellan kassör och en ledamot.
 • Två ledamöter för en tid av ett år.
 1. Val av revisorer: En ordinarie för en tid av två år och en suppleant för en tid av ett år.
 2. Val av valberedning för en tid av två år: Två ledamöter varav en är sammankallande.
 3. Övriga val.
 4. Motioner.
 5. Övriga frågor.

9. Övriga ordinarie möten.

Föreningens övriga möten är vårmöte och höstmöte. Dessa möten är av informationskaraktär, om det inte framgår av kallelsen att ett viktigt brådskande ärende ska behandlas. Kallelse delges medlemmarna senast två veckor före mötet.

10. Extra möte.

10.1   Extra möte för behandling av viktiga brådskande ärenden hålls när styrelsen finner det påkallat, på skriftlig begäran av revisor eller minst en sjättedel av föreningens medlemmar.

10.2   Kallelse med motivering delges medlemmarna senast två veckor före möte.

10.3   Vid extra möte får endast de ärenden förekomma som föranlett mötet.

11. Motioner.

Motion, dvs förslag från en eller flera medlemmar, ska vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 15 februari för behandling på årsmötet..

12. Rösträtt.

12.1   Rösträtt har endast medlem som betalat gällande avgifter.

12.2    Medlem som är förhindrad att delta i röstning kan genom skriftlig fullmakt överlämna sin rösträtt till annan röstberättigad medlem.

12.3   Medlem får inneha endast en sådan fullmakt. Fullmakt ska godkännas av mötet.

12.4   Styrelseledamöterna har ej rösträtt vid frågan om ansvarsfrihet eller vid val av revisorer.

13. Beslut och val.

13.1   Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där inte kvalificerad majoritet särskilt föreskrivs.

13.2   Avgörande sker genom öppen omröstning, utom då någon fordrar sluten omröstning.

13.3  Vid omröstning som inte gäller personval gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden.

13.4   Vid omröstning som gäller personval gäller vid lika röstetal det förslag som vinner genom lottning.

14. Styrelse.

14.1  Styrelsen väljs på årsmötet, och består av ordförande, kassör och fem ledamöter. Ordförande och tre av ledamöterna ska vara mantalsskrivna i Västra Näs. Årsmötet kan ge dispens till att en av dessa undantas från att vara mantalsskriven i Västra Näs. Beslutet om dispens ska gälla med 2/3 majoritet. Med Västra Näs menas området som börjar vid Trafikverkets ”V Näs”-skylt och omfattar Västranäsvägen, Vikens Gränd, Skrädasträtet och Badvägen.

14.2   Styrelsen utser inom sig övriga befattningshavare samt firmatecknare. Beslut om firmatecknare ska förklaras omedelbart justerat.

14.3   Styrelsen är beslutsmässig när alla ledamöter är kallade och minst fem är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

14.4   För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation ska antecknas i mötesprotokollet.

14.5   Avgår ordförande eller kassör under mandattiden utses ersättare genom val på föreningsmöte.

15. Styrelsens åligganden.

Det åligger styrelsen att

 • tillse att föreningens stadgar efterlevs
 • verkställa av föreningen fattade beslut
 • fördela styrelsens arbetsuppgifter mellan sig
 • förvalta föreningens egendom och medel
 • förbereda ärenden till föreningsmöten
 • representera föreningen
 • tillsätta kommittéer och arbetsgrupper
 • bevaka föreningens intressen

16. Revisorer.

16.1   Föreningen ska revideras av en ordinarie revisor som väljs på årsmöte för en tid av två år, samt en revisorssuppleant som väljs för en tid av ett år.

16.2   Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper samt till årsmötet avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

17. Valberedning.

17.1   Årsmötet väljer en ledamot varje år för en period av två år.

17.2   Styrelseledamot eller revisor kan inte ingå i valberedningen.

17.3   Valberedningens uppgift är att

 • ta emot nomineringar från föreningens medlemmar
 • själv aktivt söka lämpliga kandidater och senast fyra veckor före årsmötet lämna förslag till de poster som eventuellt blivit vakanta.

18. Övriga bestämmelser.

För förhållanden vid föreningens hamnanläggning samt för arbetsplikt och andra viktiga förhållanden, gäller särskilda av styrelsen utfärdade bestämmelser.

19. Stadgeändring

19.1  Föreligger förslag till stadgeändring ska detta framgå av kallelse till föreningsmöte.

19.2  För att ändring av eller tillägg till dessa stadgar ska kunna antas måste detta godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ska vara årsmöte. Vid det andra godkännandet ska paragrafen förklaras omedelbart justerad.

20. Föreningens upplösning.

20.1 Skulle fråga uppstå om föreningens upplösning, ska särskild kallelse därom ske till medlemmarna. Beslut ska fattas med ¾ majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte.

20.2  Fattas beslut om föreningens upplösning ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet, som är villig att anta föreningens ändamål och syfte och är verksam i Västra Näs med omnejd.

20.3  Paragraf 20 i dessa stadgar kan ej ändras.